Covenant of Mayors
  Covenant Newsletter June/July 2018  
       
 
"Den önskade framtiden kan enbart förverkligas genom ökad medvetenhet och motivation att agera"
Intervju med Markku Markkula – förste vice ordförande i den Europeiska regionkommittén, och ambassadör för borgmästaravtalet
 
   

Tack vare ditt initiativ har flera finska kommuner i Vasaregionen nyligen antagit det europeiska borgmästaravtalets mål för 2030. Vilka är de huvudsakliga drivkrafterna bakom de lokala och regionala finska myndigheternas beslut att delta i borgmästaravtalet?

Under de senaste åren har vi i Finland främjat flera initiativ i syfte att göra kommuner och regioner uppmärksamma på klimatförändringar, liksom för att uppmuntra till och bidra med stöd för motåtgärder. Den allmänna medvetenheten bland befolkningen har ökat betydligt, och i den politiska debatten är huvudfrågan nu HUR och inte bara varför.

Stadsstyrelserna i flera stora städer – städer med flera hundratusen invånare betecknas enligt den finska definitionen som stora – har utformat sina strategiska planer med syfte att vara koldioxidneutrala senast 2035 eller 2040. Som exempel kan nämnas Esbo som siktar på 2030, och Helsingfors som satt sitt mål till 2035. Dessutom har vi många små kommuner vars praktiska åtgärder ligger i framkant inom detta område, så jag försöker nu även uppmuntra dem att gå med i borgmästaravtalet. Myndigheterna i den mest befolkade regionen – Helsingforsregionen med över 1,6 miljoner invånare – fattade i december förra året beslutet att uppnå koldioxidneutralitet år 2035, och i Norra Karelen är målet att vara koldioxidneutral redan år 2020. Hos samtliga aktörer pågår just nu arbetet med åtgärdsplaner och vägkartor.

Överallt verkar nyckeln var ett starkt politiskt engagemang från samtliga stora partier. Inom industrin vill man öka sin globala konkurrenskraft och sprida en positiv bild av verksamheten genom att aktivt engagera sig: nya innovativa åtgärder är på väg. Allt grundas dock på allmänhetens kunskap och engagemang – det handlar om en gemensam insats för att rädda planeten för kommande generationer.

Den Europeiska regionkommittén har länge varit en av det europeiska borgmästaravtalets supportrar, och fler än 30 av kommitténs medlemmar har blivit ambassadörer för avtalet. Vilken roll kan de spela för att lyfta profilen för initiativet och ytterligare integrera det i EU:s klimat- och energipolitiska program?

Låt mig ge ett bra exempel: I juli förra året, vid invigningen av Estlands ordförandeskap i EU, anordnade vi ett gemensamt evenemang om nya lösningar på miljöområdet, med särskilt fokus på ekologisk innovation. I egenskap av ambassadörer för regionkommittén vill vi lyfta fram utvecklingen av praktiska åtgärder och uppmärksamma de lösningar som gemensamt tagits fram i olika delar av Europa.

Det finns även ett annat exempel på EU:s ordförandenivå. Under andra hälften av 2019, kommer Finland uppmärksamma digitala plattformar och artificiell intelligens som integrerats i cirkulär ekonomi, ren teknologi och alla fyra dimensionerna av hållbar utveckling: ekonomisk, ekologisk, social och kulturell. Städer och stadsregioner fungerar som katalysatorer för samverkan kring stora förbättringar. Något jag anser är oerhört viktigt är implementeringen av den strategiska planen för energiteknik (SET). Staden Esbo – där jag är stadsstyrelseordförande – är en av föregångarna på området. För två år sedan utnämndes Esbo till Europas mest hållbara stad, baserat på en holländsk universitetsstudie.

Vi fortsätter vår strävan efter ökad hållbarhet tillsammans med våra samarbetspartner. Industrins engagemang går hand i hand med stadens åtgärdsplan, och demonstrerar den oerhörda vikten av öppet innovationssamarbete. Fortum – Skandinaviens största energiföretag – har sitt huvudkontor i Esbo. De och staden har utmanat de andra företagen att etablera öppet innovationssamarbete i syfte att nå målen om koldioxidneutralitet.

Det återstår fortfarande mycket för att EU ska nå målen i Parisavtalet. Vad kan borgmästaravtalets europeiska gemenskap göra för att hjälpa EU överbrygga klyftan?

Vi måste verka på alla möjliga nivåer. EU:s nya vägkarta för en koldioxidsnål ekonomi år 2050 befinner sig på planeringsstadiet och Europeiska rådet har bjudit in kommissionen att presentera vägkartan senast under det första kvartalet 2019. Förväntningen är att det nya utsläppsminskningsmålet blir 95 % eller till och med 100 %. Jag vill dock påpeka att detta endast är ett litet steg på vägen.

Det har inte införts tillräckligt med konkreta åtgärder för att stoppa klimatförändringens negativa trend. Det är dags för EU att ta ett stort kliv framåt och finansiera framlyftandet av städernas nya roll i den ökade implementeringstakten. Jag rekommenderar att avtalsgemenskapen väljer ut omkring tio föregångarstäder eller regioner som har formulerat och börjat införa ambitiösa åtgärder i samarbete med lokala industrier och universitet – med särskilt fokus på de fördelar som lokal samverkan och en delaktig befolkning medför.

Ett centralt koncept bör vara “smart och rent”: hur används nya kunskaper och vilka lärdomar kan vi dra? Den önskade framtiden kan enbart förverkligas genom ökad medvetenhet och motivation att agera.

Just nu debatteras EU:s budget för perioden 2021–2027 över hela Europa. Hur kan europisk finansiering gynna avtalsparternas övergång till fullständigt hållbara, livskraftiga och klimattåliga områden?

Vi i regionkommittén har argumenterat starkt för behovet av klimat- och hållbarhetsfrågor som en röd tråd i alla EU:s finansieringsprogram. I syfte att visa ett kraftfullt åtagande från samtliga medlemsstater bör man komma överens om klimatrelaterade minimimål för allokering inom trialogen för den fleråriga budgetramen. På så sätt går det att övertyga städer och stadsregioner att det finns en stor mängd aktiviteter som kan genomföras tillsammans med industrier, universitet, frivilligorganisationer med flera.

Regionkommittén betonar, och jag håller helt med, att Europa behöver en omfattande och förnyad sammanhållningsfinansiering för samtliga regioner. Kriterierna för finansieringen bör utmana regioner att bilda starka samarbeten mellan offentlig sektor, privat sektor och allmänheten, såväl som europeiska samarbeten, i syfte att begagna sig av de senaste vetenskapligt belagda kunskaperna och metoderna på ett effektivt och innovativt sätt i hela Europa. Målet ska vara ekonomisk omvandling för hållbar tillväxt – inte tillväxt till varje pris.

EU:s sammanhållningsfinansiering kan och bör fungera som en katalysator för städer och stadsregioner att hitta nya sätt att skapa synergieffekter för olika finansieringsinstrument. Digital plattformsekonomi i kombination med entreprenörsanda innebär ett stort steg i rätt riktning för experimentering, pilotprojekt, snabb framtagning av prototyper och uppskalning av nya lösningar på stora samhällsproblem.

Du kan följa Markku Markkula på Twitter och hitta mer information på hans webbplats

 
     
    >> Covenant Monthly Newsletter June/July 2018 <<
(0 visits )
 
     
Find us on:
Twitter Facebook
Covenant of Mayors
  The sole responsibility for the content of this newsletter lies with the Covenant of Mayors Office. It does not necessary reflect the opinion of the European Union. The European Commission is not responsible for any use that may be made of the information contained therein. The Covenant of Mayors was set up with financial support of the European Commission and consists of five associations of European local authorities: Energy Cities, Climate Alliance, Eurocities, CEMR, Fedarene, and ICLEI Europe.

Subscribe / Unsubscribe to this newsletter.
European Union  
 
Covenant of Mayors