Covenant of Mayors
  Covenant Newsletter June/July 2018  
       
 
"Más mian linn todhchaí a chruthú, caithfimid feasacht a mhúscailt agus tiomantas chun gníomhú a mhéadú"
Agallamh le Céad-LeasUachtarán Choiste na Réigiún agus ambasadóir Chúnant na Méaraí Markku Markkula
 
   

A bhuí leatsa, tá roinnt bardais agus réigiún Vaasa san Fhionlainn tar éis glacadh le Creat 2030 Chúnant na Méaraí. Cad iad na príomhchúiseanna spreagtha do rialtais áitiúla agus réigiúnacha san Fhionlainn a bheith páirteach sa Chúnant?

Le blianta beaga anuas, tá roinnt tionscnamh bunaithe againn san Fhionlainn chun údaráis áitiúla agus réigiúnacha a mhúscailt, a spreagadh agus tacú leo céimeanna a ghlacadh chun dul i ngleic leis an athrú aeráide. Tá na saoránaigh i bhfad níos feasaí anois agus sa díospóireacht pholaitiúil, is é an chéad cheist anois ná ‘conas’? Ní amháin ‘cén fáth’.

Tá pleananna straitéiseacha leagtha síos ag na Comhairlí Cathrach i gcathracha móra - móra i gcomhthéacs na Fionlainne go deimhin, is é sin cúpla céad míle áitritheoirí – go mbeidh siad neodrach ó thaobh carbóin de faoi 2035 nó 2040, cuir i gcás Espoo faoi 2030 agus Heilsincí faoi 2035. Ina theannta sin, tá bardais áirithe ann atá go maith chun tosaigh sa réimse seo, anois táim ag obair anois chun go mbeidh siad linn i ngluaiseacht Chúnant na Méaraí freisin. Rinne Comhairle Réigiúnach an réigiúin is mó daonra - Heilsincí ina bhfuil 1.6 milliún duine - cinneadh i mí na Nollag chun neodracht charbóin a bhaint amach faoi 2035. Tá sé mar sprioc ag réigiún Karelia Thuaidh a bheith neodrach ó thaobh carbóin de faoi 2020. Tá siad go léir ag obair as pleananna gníomhaíochta agus treochláir.

Feictear go dteastaíonn tiomantas na bpríomhpháirtithe polaitíochta chun dul chun cinn a dhéanamh. Tá an lucht gnó ag iarraidh seasamh amach ar leibhéal domhanda ó thaobh iomaíochas agus íomhá de, agus tá nuálaíochtaí ag teacht chun cinn. Ach ní féidir rud ar bith a dhéanamh gan feasacht agus rannpháirtíocht an phobail – sin ár saothar coiteann chun an pláinéad a chaomhnú do na glúnta atá le teacht.

Tá Coiste na Réigiún ag tacú le Cúnant na Méaraí san Eoraip le fada an lá. Tá níos mó ná 30 ball dá chuid ina ambasadóirí don tionscnamh anois. Cad is féidir leo a dhéanamh chun an tionscnamh sin a chur chun cinn agus a thabhairt isteach i mbeartais aeráide agus fuinnimh an AE?

Seo sampla duit: i mí Iúil mar ócáid oscailte Uachtaránacht na hEastóine ar an AE, reáchtálamar ócáid chomhpháirteach ar réitigh nua chomhshaoil in Taillinn. Dhíríomar ach go háirithe ar éiceanuálaíochtaí. Mar Ambasadóirí ó Choiste na Réigiún, is mian linn aird a tharraingt ar an treocht sin agus na réitigh atá ag teacht chun cinn ar fud na hEorpa a thaispeáint.

Seo sampla eile a tháinig chun cinn i gcomhthéacs uachtaránacht an AE. Sa dara leath de 2019, beidh an Fhionlainn ag tarraingt aird ar ról na n-ardán digiteach agus intleacht shaorga sa gheilleagar ciorclach, teicneolaíocht ghlan agus ceithre ghné na forbartha inbhuanaithe: eacnamaíoch, comhshaol, sóisialta agus cultúrtha. Tá an mianach ag na réigiúin, agus réigiúin cathracha comhar a chothú i dtreo feabhsúcháin mhóra. Measaim féin go bhfuil an próiseas chun plean ‘SET’, nó an plean teicneolaíochtaí straitéiseacha fuinnimh, a chur i bhfeidhm fíorthábhachtach. Tá mo chathair féin – Espoo ina cheannródaí sa réimse sin. Dhá bhliain ó shin, bunaithe ar staidéar ó ollscoil san Ísiltír, bronnadh duais ar Espoo mar an chathair is inbhuanaithe san Eoraip.

I gcomhar lenár gcomhpháirtithe, táimid tiomanta i gcónaí don inbhuanaitheacht. Léiríonn rannpháirtíocht an lucht gnó i bplean gníomhaíochta na cathrach a thábhachtaí is atá comhoibriú oscailte i réimse na nuálaíochta. Tá príomhoifig Fortum - an chuideachta fuinnimh is mó i gCríoch Lochlann - lonnaithe in Espoo. Chuir Fortum agus an chathair dúshlán ar na cuideachtaí eile dul i mbun comhoibriú nuálaíochta oscailte chun na spriocanna um neodracht carbóin a bhaint amach.

Tá bóthar fada roimh an AE chun a chuid gealltanais faoi Chomhaontú Pháras a chomhlíonadh. Cad is féidir le pobal an Chúnaint Eorpaigh a dhéanamh chun cuidiú leis an Aontas céimeanna a ghlacadh sa treo ceart?

Caithfimid a bheith díbhirceach diongbháilte ar gach leibhéal. Tá treochlár nua an AE maidir le geilleagar ísealcharbóin 2050 faoi chaibidil faoi láthair agus thug an Chomhairle Eorpach cuireadh don Choimisiún é a chur i láthair faoin gcéad ráithe de 2019. Táthar ag súil go leagfar síos cuspóir nua um laghdú astaíochtaí faoi 95% nó 100% fiú. Ach, caithfidh mé a rá nach bhfuil ann ach cuid amháin den réiteach.

Níl go leor déanta chun cosc ar chur ar an athrú aeráide. Is mithid don AE freagracht a ghlacadh agus maoiniú a chur ar fáil chun ról ceannródaíoch na gcathracha a léiriú do chách. Molaim do phobal an Chúnaint díriú ar dheich gcathair nó réigiún ceannródaíocha atá tar éis dul i gcomhar le gnóthais agus ollscoileanna áitiúla chun gníomhartha uaillmhianacha a leagan síos, agus a bhfuil an chéad chéim glactha acu chun na gníomhartha sin a chur i bhfeidhm - ag díriú ar na buntáistí a bhaineann le comhoibriú áitiúil agus rannpháirtíocht saoránach.

Dírigh ar thionscnaimh chliste agus ghlana: conas a bhaintear leas as an eolas nua agus cad atá foghlamtha againn? Más mian linn todhchaí a chruthú, caithfimid feasacht a mhúscailt agus tiomantas chun gníomhú a mhéadú.

Tá an chéad bhuiséad eile don AE (2021-2027) á phlé ar fud na hEorpa. Conas is féidir le maoiniú Eorpach tacú le sínitheoirí an Chúnaint saothrú ar son críocha lán-inbhuanaithe, bríomhara, a bhfuil teacht aniar iontu?

Tá Coiste na Réigiún ag stocaireacht chun go mbeidh an t-athrú aeráide agus an inbhuanaitheacht mar chuid de gach clár maoinithe de chuid an AE. Ba cheart spriocanna íosta leithdháilte don aeráid a shocrú sa phróiseas tríthaobhach MFF agus tiomantas gach Ballstáit a léiriú. Ar an gcaoi sin, taispeánfar do chathracha agus réigiúin cathrach go bhfuil raon fairsing céimeanna is féidir a chur chun feidhme sa tionscadal, ollscoil, eagraíochtaí neamhrialtasacha agus eile.

Deir Coiste na Réigiún, agus aontaím leo, go dteastaíonn maoiniú comhtháithaithe úrnua do gach réigiún san Eoraip. Leis na critéir don mhaoiniú sin, ba cheart dúshlán a chur ar na réigiúin chun comhghuaillíochtaí áitiúla (poiblí/príobháideach/daoine) agus comhpháirtíochtaí Eorpacha a bhunú chun an t-eolas agus na dea-chleachtais is déanaí ón eolaíocht maidir le húsáid éifeachtach nuálach ar fud na hEorpa, agus spriocanna d’fhás inbhuanaithe, seachas fás gan chás.

Ba cheart go mbeadh maoiniú comhtháithaithe an AE mar spreagadh do chathracha agus réigiúin cathrach nuálaíocht a chur chun cinn agus sinéirgí a chruthú idir ionstraimí airgeadais éagsúla. Má éiríonn linn na hardáin ar líne agus an meon aigne fiontraíoch a chumasc, beidh céim glactha againn i dtreo dúshláin mhóra na sochaí a thriail, a reáchtáil ar bhonn píolótach, a fhréamhshamhlú go tapa agus a chur ar fáil ar scála mór.

Lean Markku Markkula ar Twitter agus tabhair cuairt ar a shuíomh gréasáin

 
     
    >> Covenant Monthly Newsletter June/July 2018 <<
(0 visits )
 
     
Find us on:
Twitter Facebook
Covenant of Mayors
  The sole responsibility for the content of this newsletter lies with the Covenant of Mayors Office. It does not necessary reflect the opinion of the European Union. The European Commission is not responsible for any use that may be made of the information contained therein. The Covenant of Mayors was set up with financial support of the European Commission and consists of five associations of European local authorities: Energy Cities, Climate Alliance, Eurocities, CEMR, Fedarene, and ICLEI Europe.

Subscribe / Unsubscribe to this newsletter.
European Union  
 
Covenant of Mayors