Covenant of Mayors
  Covenant Newsletter June/July 2018  
       
 
"Oczekiwana przyszłość może powstać jedynie poprzez zwiększenie świadomości i zaangażowania w działanie"
Wywiad z pierwszym wiceprzewodniczącym Europejskiego Komitetu Regionów i ambasadorem Porozumienia Burmistrzów, Markku Markkula
 
   

Dzięki Państwa inicjatywie region Vaasa i kilka fińskich samorządów zobowiązało się niedawno do realizacji założeń ramowych Europejskiego Zarządu Porozumienia Burmistrzów do 2030 roku. Jakie są główne czynniki zachęcające władze lokalne i regionalne w Finlandii do zaangażowania się w inicjatywę Porozumienia?

W ostatnich latach w Finlandii mieliśmy kilka inicjatyw mających na celu zmobilizowanie, zachęcenie i wsparcie samorządów, a także regionów, do podjęcia działań w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Ogólna świadomość wśród obywateli jest obecnie znacznie wyższa, a w debacie politycznej głównym pytaniem jest JAK? Nie tylko dlaczego.

Rady miejskie w kilku dużych miastach (dużych na skalę fińską, tj. kilkaset tysięcy mieszkańców) przyjęły plany strategiczne, które mają zapewnić im neutralność pod względem emisji dwutlenku węgla do roku 2035 lub 2040. Wśród nich Espoo planuje uczynić to do roku 2030, a Helsinki do roku 2035. Ponadto kilka małych samorządów stało się prekursorami w zakresie rzeczywistych działań, a teraz pracuję nad tym, aby przyłączyły się one również do Porozumienia Burmistrzów. Rada regionalna najbardziej zaludnionego regionu, tj. regionu helsińskiego z 1,6 mln mieszkańców , podjęła w grudniu ubiegłego roku decyzję o osiągnięciu neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla już w 2035 roku. Północna Karelia postawiła sobie za cel neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla już do 2020 roku. Wszystkie miasta i regiony pracują przy wykorzystaniu planów i programów działania.

Wszędzie kluczowe wydaje się silne zaangażowanie polityczne wszystkich głównych partii. Przemysł chce zwiększyć swoją globalną konkurencyjność i poprawić wizerunek poprzez bycie aktywnym, tj. przygotowywanie nowych innowacyjnych działań. Jednakże wszystko opiera się na świadomości i zaangażowaniu społecznym — jest to nasz wspólny wysiłek, aby ocalić planetę dla przyszłych pokoleń.

Europejski Komitet Regionów od dawna wspiera Porozumienie Burmistrzów w Europie. Ponad 30 jego członków stało się ambasadorami tej inicjatywy. Jaką rolę mogą oni odegrać w kształtowaniu i dalszym włączaniu inicjatywy do polityki UE w zakresie klimatu i energii?

Pozwolę sobie przytoczyć dobry przykład: w lipcu ubiegłego roku w ramach otwierania estońskiej prezydencji w UE, zorganizowaliśmy w Tallinie wspólne wydarzenie poświęcone nowym rozwiązaniom w zakresie ochrony środowiska. Skupiliśmy się przede wszystkim na innowacjach ekologicznych. My, ambasadorzy Komitetu Regionów, chcemy zwrócić uwagę na wpływ ich rozwoju na życie i pokazać, jakie rozwiązania są współtworzone w różnych częściach Europy.

Pozwolę sobie przytoczyć kolejny przykład na szczeblu prezydencji UE. W drugiej połowie 2019 r. Finlandia zwróci uwagę na platformy cyfrowe i sztuczną inteligencję zintegrowaną z gospodarką obiegu zamkniętego, czystymi technologiami i wszystkimi czterema wymiarami zrównoważonego rozwoju, tj. wymiarem gospodarczym, ekologicznym, społecznym i kulturalnym. W tym zakresie miasta i regiony miejskie są czynnikami umożliwiającymi współpracę na rzecz ogromnej poprawy sytuacji. To, co uważam za kluczowe w kwestii postępu we wdrażaniu niedawno przyjętego planu EPSTE, to strategiczne technologie energetyczne. Moje miasto, Espoo, w którym jestem przewodniczącym rady miasta, jest doskonałym prekursorem w tym zakresie. Dwa lata temu, na podstawie wyników holenderskiego badania naukowego, Espoo zostało uznane za najbardziej zrównoważone miasto w Europie.

Wspólnie z partnerami w dalszym ciągu angażujemy się w kwestie dotyczące zrównoważonego rozwoju. Zaangażowanie przemysłu idzie w parze z planem działań miasta, co dowodzi kluczowego znaczenia otwartej współpracy w zakresie innowacji. Firma Fortum —największa spółka energetyczna w Skandynawii, ma siedzibę w Espoo. Wraz z przedstawicielami miasta wezwała ona pozostałe przedsiębiorstwa do otwartej współpracy w zakresie innowacji, aby osiągnąć cele w zakresie neutralności emisji dwutlenku węgla.

UE ma jeszcze wiele do zrobienia, aby wypełnić swoje zobowiązania wynikające z porozumienia paryskiego. Co może wnieść wspólnota Europejskiego Zarządu Porozumienia Burmistrzów do procesu wspierania Unii w wypełnianiu tej luki?

Musimy być aktywni na wszystkich możliwych szczeblach. Planowany jest nowy unijny plan działania na rzecz gospodarki niskoemisyjnej do 2050 r., a Rada Europejska zwróciła się do Komisji o przedstawienie go do pierwszego kwartału 2019 r. Oczekuje się, że nowy cel redukcji emisji może wynieść 95% lub nawet 100%. Chcę jednak podkreślić, że pomoże to tylko w niewielkim stopniu.

Nie podjęto wystarczająco konkretnych działań, aby powstrzymać negatywną tendencję w zakresie zmian klimatu. Nadszedł czas, aby UE zintensyfikowała działania i sfinansowała prezentację nowej roli miast w przyspieszaniu procesu wdrażania działań. Rekomenduję społeczności Porozumienia, aby wybrała być może dziesięć pionierskich miast lub regionów, które określiły ambitne działania przy współpracy z lokalnym przemysłem i szkołami wyższymi, oraz rozpoczęły ich wdrażanie, skupiając się zwłaszcza na tym, jakie korzyści może przynieść lokalna współpraca i uczestnictwo obywateli.

Kluczowym elementem powinno być inteligentne i czyste podejście, czyli to, w jaki sposób wykorzystuje się nową wiedzę i jakie wyciąga się wnioski? Oczekiwana przyszłość może powstać jedynie poprzez zwiększenie świadomości i zaangażowania w działanie.

Obecnie w całej Europie toczy się debata nad kolejnym budżetem UE na lata 2021-2027. W jaki sposób środki europejskie mogą wspierać transformację sygnatariuszy Porozumienia, aby stawali się w pełni zrównoważonymi, prężnymi i odpornymi obszarami?

Komitet Regionów podkreślił potrzebę przekrojowego podejścia do kwestii klimatu i zrównoważonego rozwoju we wszystkich programach finansowanych przez UE. Minimalne cele alokacji w odniesieniu do klimatu powinny zostać uzgodnione w ramach procesu trójstronnych rozmów w sprawie wieloletnich ram finansowych przy wykazaniu silnego zaangażowania wszystkich państw członkowskich, przekonując w ten sposób miasta i regiony miejskie, że istnieje ogromny wachlarz potencjalnych działań, które należy wdrożyć wraz z przemysłem, uczelniami wyższymi, organizacjami pozarządowymi i wszystkimi innymi podmiotami.

Komitet Regionów podkreśla, a ja w pełni się zgadzam, że Europa potrzebuje szeroko zakrojonego, odnowionego finansowania w ramach polityki spójności dla wszystkich regionów. Kryteria tego finansowania powinny stanowić wyzwanie dla regionów, aby zawierały silne lokalne sojusze publiczno-prywatne i europejskie partnerstwa w celu wykorzystania najnowszych zdobyczy naukowych i dobrych praktyk w zakresie efektywnego, innowacyjnego dążenia w całej Europie do realizacji celów w postaci transformacji gospodarczej nastawionej na zrównoważony wzrost — nie na jakikolwiek wzrost.

Finansowanie spójności UE może i powinno być katalizatorem, dzięki któremu miasta i regiony miejskie staną się bardziej innowacyjne w tworzeniu synergii między różnymi instrumentami finansowania. Gospodarka oparta na cyfrowych platformach zintegrowanych z przedsiębiorczością będzie dużym krokiem naprzód w procesie eksperymentowania, pilotowania, szybkiego tworzenia prototypów i zwiększania skali nowych rozwiązań, podczas gdy stawiamy czoła wielkim wyzwaniom społecznym.

Śledź Markku Markkula na Twitter i odwiedź jego witrynę internetową

 
     
    >> Covenant Monthly Newsletter June/July 2018 <<
(0 visits )
 
     
Find us on:
Twitter Facebook
Covenant of Mayors
  The sole responsibility for the content of this newsletter lies with the Covenant of Mayors Office. It does not necessary reflect the opinion of the European Union. The European Commission is not responsible for any use that may be made of the information contained therein. The Covenant of Mayors was set up with financial support of the European Commission and consists of five associations of European local authorities: Energy Cities, Climate Alliance, Eurocities, CEMR, Fedarene, and ICLEI Europe.

Subscribe / Unsubscribe to this newsletter.
European Union  
 
Covenant of Mayors